Forretningsbetingelser

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Mentor Birgitte Hansen.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentor forløb og Penge Mentor Uddannelsen udgår fra Mentor Birgitte Hansen v/Birgitte Hansen, Veksøvej 127, 2700 Brønshøj. CVR nr. 27 44 39 90 Mail: info@birgitte-hansen.dk


Fortrolighed

Mentor Birgitte Hansen behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Mentor Birgitte Hansen i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring fortroligt. Mentor Birgitte Hansen videregiver ikke sådanne informationer, herunder kundens identitet uden forudgående aftale med kunden.


Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, Penge Mentor Uddannelsen samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring og Penge Mentor Uddannelsen betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende.

Mentorforløb og Penge Mentor Uddannelsen kan betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, bortfalder din deltagelse. I så fald refunderes betalte rater ikke.

Mentorforløb, kurser, workshops, 1:1 mentoring og Penge Mentor Uddannelsen afvikles på de angivne tidspunkter.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser, workshops, mentorforløb, 1:1 sessioner eller foredrag skulle blive aflyst på foranledning af Mentor Birgitte Hansen, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Sessioner i forbindelse med individuelt mentorforløb skal være afholdt senest 6 måneder efter strategidagen, med mindre andet er aftalt, ellers bortfalder sessionerne.

Aflyses en enkelt dag på mentorforløb, kurser eller Penge Mentor Uddannelsen, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Hvis hele eller resterende moduler af Penge Mentor Uddannelsen aflyses helt på foranledning af Mentor Birgitte Hansen får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Tidspunkter for mentor sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.


Rettigheder

Mentor Birgitte Hansen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentorforløb, 1:1 mentoring samt Penge Mentor Uddannelsen.

Ved køb af Mentor Birgitte Hansens ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.


Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Mentor Birgitte Hansen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, mentor forløb samt Penge Mentor Uddannelsen, er begrænset til direkte skade og tab. Mentor Birgitte Hansen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Mentor Birgitte Hansen har handlet simpelt uagtsomt.

Mentor Birgitte Hansens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Undervisning i investeringer er udelukkende af general karakter. Der ydes ingen konkrete anbefalinger om investeringsprodukter. Mentor Birgitte Hansen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for kundes anvendelse af den opnåede viden.


Ændring af forretningsbetingelser

Mentor Birgitte Hansen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.


Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.